• Technikum hotelarskie

    • Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania.  Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań. 

     SPECYFIKA PRACY W RECEPCJI HOTELOWEJ

     Praca w hotelu wiąże się  z koniecznością pracy zmianowej. Dyżury  najczęściej trwają 12 godzin, po których pracownikowi przysługuje 24 lub 48 godzin wolnych. W trakcie zmiany dziennej,  recepcjonista realizuje zadania związane z bezpośrednią obsługą gościa, natomiast w nocy zajmuje się sprawami rachunkowymi.

     ZADANIA I OBOWIĄZKI HOTELARZA

     • obsługa gości,
     • przyjmowanie gości,
     • wydawanie kluczy (kart magnetycznych),
     • łączenie rozmów telefonicznych,
     • udzielanie informacji o innych usługach świadczonych przez hotel,
     • gotowość do udzielania informacji w trakcie pobytu
     • przyjmowanie opłat za pobyt w hotelu – realizacje transakcji gotówkowych
      i bezgotówkowych,
     • sporządzanie raportów zakwaterowania gości,
     • przyjmowanie rezerwacji miejsc hotelowych telefonicznie lub korzystając
      z komputerowego systemu rezerwacji.
     • przyjmowanie rzeczy do depozytu,
     • przekazywanie korespondencji,
     • budzenie gości,
     • przyjmowanie reklamacji,
     • maksymalna dbałość o czystość pokoi hotelowych, korytarzy, hallów
      i pomieszczeń służbowych,
     • obsługa gości VIP zgodnie z obowiązującymi zasadami,
     • czuwanie nad powierzonym majątkiem znajdującym się w części noclegowej oraz prowadzenie ewidencji tego majątku,
     • zabezpieczenie i ewidencjonowanie rzeczy pozostawionych przez gości hotelowych,
     • realizacja dodatkowych usług na życzenie gości.

      

      

      

        WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE

     • bardzo dobry stan zdrowia,
     • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy, 
     • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy),
     • dobra aparycja i wysoka kultura osobista, 
     • łatwość komunikowania się z otoczeniem, 
     •  umiejętność pracy w zespole, 
     • samodzielność, odpowiedzialność, operatywność, 
     • opiekuńczość, życzliwość, uprzejmość, 
     • uczciwość i dyskrecja,
     • umiejętność opanowania mimiki twarzy, gestów i odruchów,
     • spostrzegawczość i podzielność uwagi. 
     • pogodne usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów,
     • dobra pamięć słuchowa i wzrokowa,
     • empatia,
     • powściągliwość cierpliwość,  wyrozumiałość,
     • sumienność i uczciwość zawodowa,
     • kreatywność i sprawność w działaniu.

      

        PRZEDMIOTY W 4 - LETNIM CYKLU NAUCZANIA

     • Organizacja pracy w hotelu, 
     • Działalność recepcji,
     • Techniki pracy w hotelarstwie,
     • Pracownia hotelarska,
     • Obsługa konsumenta,
     • Pracownia obsługi konsumenta,
     • Marketing usług hotelarskich,
     • Obsługa informatyczna,
     • Pracownia informatyczna,
     • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
     • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

      

     Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.11. odbywa się pod koniec klasy drugiej.

     Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.12. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

      

     PRZECIWSKZANIA ZDROWOTNE

     Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być brak sprawności
     w kończynach górnych, zaburzenie w koordynacji wzrokowo-ruchowej dużego stopnia, zaburzenia w zakresie wzroku i słuchu dużego stopnia. Przeciwwskazaniem są również zaburzenia nerwicowe.

      

     PERSPEKTYWY PRACY DLA PRZYSZŁYCH HOTELARZY

     SKOŃCZYŁEŚ SZKOŁĘ I CO DALEJ?

     Jeśli praca – to gdzie?


     Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flaytele i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

     Jeśli studia – jakie?

     Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych na kierunku turystyka i rekreacja, hotelarstwo. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Wyższe Szkoły Zawodowe, Akademie Wychowania Fizycznego, Akademie Ekonomiczne. Wykaz szkół, uczelni kształcących
     w zawodach związanych z hotelarstwem znaleźć można na stronie www.edukacjawpolsce.pl.

      

      

                                                                                                Wykonanie: Renata Tiedtke, Beata Gabrychowska

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych