• Polityka prywatności

   • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
     

    1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych.

    Administratorem danych osobowych jest Dyrektor  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie, adres do korespondencji: ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem mailowym sekretariat@zspgniew.pl  lub pod wyżej wskazany ades.


    2. Cel przetwarzania danych osobowych

    Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

    1. Rekrutacji do szkoły – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą.

    2. Zapewnienia ochrony oraz prawidłowego rozwoju uczniów.

    3. Udostępniania wizerunku uczniów na portalach społecznościowych oraz lokalnych mediach.

    4. Udostępniania danych do Systemu Informacji Oświatowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Organu Prowadzącego.

    5. Udział w konkursach międzyszkolnych oraz umieszczaniu wyników konkursów podczas promowania działań szkoły.

    6. Organizowanie wycieczek i wyjazdów szkolnych.

     

    3. Podstawa prawna określająca cele i zadania działalności szkoły oraz podstawa przetwarzania danych osobowych:

    1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.)

    2. Prawa Oświatowego

    3. Konwencji Praw Dziecka

    4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

     

    4. Okres przechowywania danych

    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od mementu złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

    Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane wykorzystywane do celów rekrutacji i opieki nad uczniem jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

     

    5. Przekazywanie danych

    1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

    2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

    3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

     

    6. Pani/Pana prawa

    1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

    2. Przysługuje Pani/Pana prawo do przenoszenia danych osobowych. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

    3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

    W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio do organu nadzorczego (w zakresie skargi).

 • Galeria zdjęć

   brak danych