• Deklaracja dostępności

   • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
    Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Henryka Mrossa w Gniewie

     

    Zespół Szkół Ponadpodstawowych im ks. Henryka Mrossa w Gniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie

    ·          Data publikacji strony internetowej: 2001-06-16

    ·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17


    UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia dostępności.

    Strona internetowa https://zspgniew.edupage.org/posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak: (po prawej stronie)
    – powiększenie lub pomniejszenie tekstu, 
    – oznaczenie innym kolorem linków, 
    – czytelną czcionkę,
    – nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).

    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

    ·     Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17

    ·     Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

    ·     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


    INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

    ·       Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Połomska

    ·       e-mail: zspgniew@powiat.tczew.pl


    Każdy ma prawo:

    ·        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    ·        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    ·        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     

    Żądanie musi zawierać:

    ·        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    ·        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    ·        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    SKARGI I ODWOŁANIA

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący: Dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych im ks. Henryka Mrossa w Gniewie

    Starosta Powiatu Tczewskiego, jako organ odwoławczy, oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


    Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie stanowi obiekt architektonicznie nie dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Nie ma możliwości dostosowania budynku.

    Wejście do budynku prowadzi od strony Zamku Krzyżackiego (schody) oraz od byłego sądu. Pełnią one także funkcję wyjść ewakuacyjnych. Wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły prowadzi od strony budynku byłego sądu.

    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący teren szkoły.

    W budynku na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze znajduje się korytarz. Od niego wychodzi klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

    Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

    W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Przed budyniem wyznaczono dla nich jedno miejsce parkingowe.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 • Galeria zdjęć

   brak danych