• Nagłówek

   •  

    ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

     

    Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, są przyjmowani do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie w pierwszej kolejności.

     

    DLA ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    Poniższe zasady przeliczania punktów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

     

    O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej ZSP w Gniewie decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

    1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
    2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych przez Dyrektora ZSP w Gniewie (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72),
    3. punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 28).


    Ad. 1.

    Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki przedstawione w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,35.

    Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,3.

    W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

    Ad. 2.

    Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:

    • celujący – 18 punktów,
    • bardzo dobry – 17 punktów,
    • dobry – 14 punktów,
    • dostateczny – 8 punktów,
    • dopuszczający – 2 punkty.


    Ad. 3.

    Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

    • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty,
    • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
    • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się  w:
     1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
      1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
      2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
      3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
     2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
      1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
      2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
      3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
     3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
      1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
      2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
      3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
      4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
      5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
      6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
     4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
      1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
      2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
      3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
      4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
      5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
      6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
     5. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach oraz konkursach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
      1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
      2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
      3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
      4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

    W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • 58 535 35 77
   • 58 535 35 77
   • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
   • promocja@zspgniew.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych