•  

     ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

     Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, są przyjmowani do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie w pierwszej kolejności.

      

     DLA ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     Poniższe zasady przeliczania punktów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

      

     O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej ZSP w Gniewie decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

     1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
     2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych przez Dyrektora ZSP w Gniewie (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72),
     3. punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 28).


     Ad. 1.

     Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki przedstawione w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,35.

     Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,3.

     W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

     Ad. 2.

     Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:

     • celujący – 18 punktów,
     • bardzo dobry – 17 punktów,
     • dobry – 14 punktów,
     • dostateczny – 8 punktów,
     • dopuszczający – 2 punkty.


     Ad. 3.

     Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

     • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty,
     • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
     • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się  w:
      1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
       1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
       2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
       3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
      2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami o systemie oświaty:
       1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
       2. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
       3. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
      3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
       1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
       2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
       3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
       4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
       5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
       6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
      4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
       1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
       2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
       3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
       4. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
      5. za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych i sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
       1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
       2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
       3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
       4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

     W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     Ad. 4.

     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

      

     1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,

     b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

     c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

     d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

     e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

     2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

     b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

     c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,

     d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

     e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

     2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

     3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

      

      

      

      

  • Galeria zdjęć

    brak danych