• Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • 1 września 2020 r. 

      - godz.  900 

        kl.1a LO i 1b tech   - aula

      - godz. 1000  

      kl.1c i 1d bs1s - aula

      - godz.1100

      kl. 2a  - sala 14
      kl. 2b -  sala 20
      kl. 2c  - sala 25
      kl. 2f  -  sala 2
      kl. 2g  - sala 11
      kl. 2d -  sala 19
      kl. 2e  - sala 22

      - godz. 1130 
      kl. 3a sala 25
      kl. 3b sala 14
      kl. 3c sala 20
      kl. 4b sala 10

      - godz. 1500

       kl. 2h i 3e LO dla Dorosłych - aula
       

      Msza Święta – 2 września, godz. 18.00

       

      Przypominam, że wszystkich obowiązują zasady postępowania związane z minimalizowaniem ryzyka zagrożenia COVID-19. Uczniowie przychodzą w maseczkach lub przyłbicach, dezynfekują dłonie po wejściu do szkoły. Nie grupują się, zachowują dystans ok. 1,5 m. Po zakończonych spotkaniach powinni niezwłocznie opuścić teren szkoły.

       

     • Regulamin funkcjonowania ZSP Gniew w czasie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

     • Podstawa prawna

      1. Rozporządzenie MEN z dnia  12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

      2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020 r.

       

      I. Organizacja zajęć w szkole

      1.Regulamin został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

      2. Do szkoły może uczęszczać uczeń i słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      3. W drodze do i ze szkoły uczniowie i słuchacze przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk (przy obu wejściach znajdują się bezdotykowe dyspensery do dezynfekcji).

      5. Przed wejściem do szkoły uczeń i słuchacz ma obowiązek założyć maseczkę. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek z wyjątkiem sal lekcyjnych.

      6. Uczniowie i słuchacze  wchodzą do szkoły i wychodzą wejściem wskazanym  w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu i kierują się do wyznaczonej sali dydaktycznej.

      7. W danym dniu uczniowie klasy przebywają w sali wskazanej w planie zajęć,  z wyjątkiem zajęć odbywających się z podziałem na grupy, informatyki oraz przedmiotów zawodowych i wychowania fizycznego. W takiej sytuacji liczba  sal w miarę możliwości jest niewielka.

      8. Dopuszcza się organizację zajęć w systemie dwuzmianowym, przy czym ostatnie zajęcia kończą się o godzinie 15.55.

      9. Wyjścia na przerwę odbywają się w systemie zmianowym z wykorzystaniem obu stron budynku, przy czym podczas każdej przerwy 3 klasy pozostają w budynku.

      10. Uczniowie pozostający w salach i przed szkołą  podczas przerw są pod opieką nauczycieli dyżurujących.

      11. Jeśli zgodnie z planem zajęć następna lekcja to wychowanie fizyczne, zajęcia przedmiotów zawodowych odbywające się w podmiotach gospodarczych oraz religii odbywającej się w salce katechetycznej, nauczyciel poprzedzającej lekcji kończy zajęcia 5 minut wcześniej i odprowadza uczniów.

      12. Zajęcia wychowania fizycznego oraz w ramach SKS odbywają się w hali widowiskowo-sportowej, gdzie przebywają pod opieką nauczyciela.

      13. Uczniowie stosują się do regulaminu obowiązującego na terenie hali widowiskowo- sportowej.

      14. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

      15. Obecność osób  z zewnątrz jest monitorowana i mogą one przybywać tylko we wskazanych obszarach (sekretariat, księgowość, kierownik szkolenia praktycznego, dyrekcja) Wchodzący są zobowiązani do stosowania środków ochronnych: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

      16. Wychowawcy ustalają sposób szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt  telefoniczny.

      17. W sytuacji niepokojącej uczeń i słuchacz ma badaną temperaturę.

      18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostaje on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatki) i niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

      19. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      20. Wszystkie przybory do ćwiczeń, pomoce dydaktyczne są czyszczone i dezynfekowane po zakończeniu lekcji.

      21. Uczeń i słuchacz korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce.  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      22. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są  detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

      23. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe. Ograniczona zostaje także aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

      25. Podczas odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych oraz  zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

      26. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

      27. Korzystanie uczniów z szatni jest ograniczone. Odzież wierzchnia może być zabrana do sali lekcyjnej. Uczniowie mogą korzystać z własnych szafek (uczniowie dojeżdżający) oraz mogą  pozostawić rzeczy w plastikowych workach, które wieszają samodzielnie.  

      28. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami zachowując dystans – 1,5m.

      29. Wszelkie zajęcia pozalekcyjne uwzględniają zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

      30. Zasady  korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy ustalone są  w oddzielnym regulaminie stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. Uwzględnia się  okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

      31. Pielęgniarka środowiskowa prowadzi dyżur zgodnie z ustalonym harmonogramem                   i sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

      32. W sytuacji konieczności przejścia szkoły na system hybrydowy lub zdalny nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami przebywającymi poza szkołą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, natomiast ewidencję zajęć odnotowują w e-dzienniku.

      33. Uczeń przebywający na kwarantannie lub będący pod nadzorem epidemiologicznym  i oczekujący na decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej otrzymuje materiały, zadania i ćwiczenia z danej lekcji za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wówczas w dzienniku odnotowuje się – praca zdalna.

      34. Nauczyciel objęty nadzorem epidemiologicznym i oczekujący na decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej prowadzi zajęcia zdalne łącząc się z klasą za pomocą platfromy Microsoft Teams. Wówczas opiekuna  nad uczniami w sali wskazuje dyrektor szkoły.

      35. Jeśli aktualna sytuacja epidemiologiczna zagrażać będzie zdrowiu uczniów i  pracowników, dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie może zawiesić część lub wszystkie zajęcia w szkole. Wówczas obowiązywać będzie praca zdalna oparta na platformie Microsoft Teams.

      36. Ograniczenie funkcjonowania szkoły nie dotyczy zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców przez uczniów branżowej szkoły I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami.

      II. Nauczyciele

      1. Wychowawcy zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
      2. Wyjścia poza teren szkoły są organizowane wyłącznie po uzgodnieniu z dyrektorem. Nie organizuje się np. spacerów czy wycieczek.
      3. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować lub  umyć.
      4. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze, będą systematycznie dezynfekowane.
      5. Sale, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
      6. Po zakończonej lekcji nauczyciel ma obowiązek otworzyć okno w celu wywietrzenia sali przed następnymi zajęciami.

       

      III. Rodzice

      1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
      2. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść na teren szkoły bez wcześniejszego umówienia się drogą telefoniczną.
      3. Nie można wysłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
      4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
      5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi i wychowawcy istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
      6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

       

      IV. Pracownicy szkoły

      1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
      2. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące, przyłbice) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
      3. Czynności służbowe należy wykonywać w miarę możliwości w czasie zajęć lekcyjnych, przed zajęciami oraz po zajęciach,  a w przypadku ich wykonywania w czasie przerw należy stosować sprzęt ochronny.
      4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami/opiekunami/gośćmi szkoły/interesantami  z zachowaniem dystansu min. 1,5m oraz w kontaktach  z osobami z zewnątrz.
      5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
      6. Zużyty sprzęt ochronny należy wyrzucić do oznaczonych koszy na śmieci.
      7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, maseczki wielorazowe i  inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
      8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia sięCOVID-19.
      9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

      Nakazuje się:

      1. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
      2. dezynfekcję pracowni przedmiotów zawodowych i  pracowni komputerowej każdorazowo po zakończeniu zajęć przez grupę ćwiczeniową.
      3. dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
      4. dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł po opuszczeniu sali dydaktycznej przez uczniów,
      5. dezynfekcję toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
      6. potwierdzanie faktu przeprowadzenia działań dezynfekcyjnych każdorazowo na liście kontrolnej znajdującej się w każdym pomieszczeniu poprzez wpisanie daty i godziny wykonanych czynności oraz złożenie podpisu,
      7. ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
      8. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

      -     sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz we wszystkich użytkowanych salach i pomieszczeniach po zakończonych zajęciach,

      -     napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie.

       

      V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u ucznia/słuchacza.

      1. Uczeń/słuchacz pozostaje w domu, jeśli zaobserwował u siebie lub u domowników niepokojące objawy, które mogą wskazywać chorobę zakaźną.
      2. Nauczyciel, który zauważył u ucznia oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły oraz zaprowadza do izolatki, która znajduje się na parterze przy wejściu nr 1.
      3. W izolatce dziecko przebywa pod opieką osoby wskazanej przez dyrektora  z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
      4. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka,  a w przypadku potwierdzenia przez rodziców możliwości zarażenia wirusem COVID-19 Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tczewie (nr tel.  58 531-39-31, 601 448 661) oraz organ prowadzący szkołę.
      5. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym oraz SANEPID-em i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
      6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      7. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       

      VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

      1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Wobec pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia
       ( nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).
      3. W szkole znajduje się pomieszczenie – gabinet pielęgniarki,  w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Jest ono wyposażone w środki ochrony i płyn do dezynfekcji.
      4. Pracownicy szkoły są   poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
      6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zostają  zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się   indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostają zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

      VII. Postanowienia końcowe.

      1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
      2. Regulamin może być modyfikowany.
      3. Regulamin zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły,
      4. Uczniowie i rodzice zostaną zapoznani z Regulaminem w czasie rozpoczęcia roku szkolnego na spotkaniach z wychowawcami.
      5. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

       

     • Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19

     • 1. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie przeprowadzane są egzaminy poprawkowe  dniach 25.08.202 – 26.08.2020 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

      2. Uczniowie przychodzą na egzamin w danym dniu na 15 minut przed egzaminem i udają się do wyznaczonej sali.

      3. Uczeń posiada własne przybory do pisania.

      4. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      5. Uczeń i  nauczyciele egzaminujący nie mogą przyjść, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami objęci są kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      6. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk (środki znajdują się na stoliku przy wejściu).

      7. Na teren szkoły uczniowie mogą wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się egzaminy.

      8. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby to zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) i niezwłocznie zostają  powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

    • Odbiór świadectw maturalnych
     • Odbiór świadectw maturalnych

     • Informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 11 sierpnia 2020 roku w godzinach 10:00-12:00 w holu szkoły. Jeżeli ktoś nie może odebrać w podanych godzinach, prosimy umówić się na odbiór telefonicznie z sekretarką szkoły.

       

      UWAGI:

      - każdy musi mieć założoną maseczkę,

      - należy przyjść z własnym długopisem.

       

     • Zasady przeprowadzenia kiermaszu

     • Zasady przeprowadzenia kiermaszu podręczników szkolnych” w ZSP w Gniewie w dniu 19.08.2020 r. od godz. 9.00 do 14.00

      • Kiermasz odbywa się w holu szkoły;
      • Do pomieszczenia wchodzi tylko jedna osoba  zainteresowana kupnem książek w maseczce;
      • Po zdezynfekowaniu dłoni podchodzi do stołu, wybiera właściwy podręcznik i płaci gotówką;
      • Podręczniki przyniesione w dniu kiermaszu muszą być objęte kwarantanną, zostaną przyjęte przez pracownika biblioteki i sprzedane w późniejszym terminie.
   • Kontakty

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • 58 535 35 77
    • 58 535 35 77
    • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
    • promocja@zspgniew.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych